Huấn luyện “Kỹ năng Quản lý xung đột” và “Kỹ năng Đàm phán” cho Korea Life Insurance Vietnam.

Trong điều kiện phát triển rất nhanh, nhằm hỗ trợ cho quá trình phát triển này hiệu quả hơn nữa, công ty Korea Life Insurance Vietnam (KLIV) tập trung vào việc nâng cao chất lượng Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực. Ngày 22-23/1/2011, CEMD tiến hành lớp “Kỹ năng Quản lý xung đột” và “Kỹ năng Đàm phán” cho các chuyên gia đào tạo của KLIV. Khóa học đã thành công tốt đẹp và Công ty sẽ tiếp tục phối hợp với CEMD thực hiện thêm nhiều khóa đào tạo trong năm 2011 nhằm phát triển các năng lực làm việc hiệu quả cho toàn thể đội ngũ cán bộ của công ty để phục phụ khách hàng tốt hơn nữa, xứng đáng là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt nam.

Bài liên quan