Huấn luyện “Lãnh đạo và Quản lý Sự Thay đổi” cho lãnh đạo Tổng Công ty 28

Từ Công ty chuyển thành Tổng Công ty, Tổng công ty 28 - Bộ Quốc phòng đã nỗ lực đổi mới và hoàn thiện tổ chức để đáp ứng những nhiệm vụ to lớn đặt ra, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay và cạnh tranh ngày càng khốc liệt ngày càng tăng. Để thúc đẩy quá trình này hiệu quả hơn, ngày 26/7 và 02/8/2009 Tổng Công ty đã cùng CEMD tổ chức lớp “Lãnh đạo và Quản lý Sự Thay đổi” cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tồng Công ty. Lớp học chú trọng vào làm rõ những thay đổi hiện nay trên thế giới, các phản ứng của các tổ chức thành công trên thế giới, và những chiến lược, kỹ thuật, và phương pháp để lãnh đạo và quản lý sự thay đổi nhằm đạt tới Tầm nhìn và Sứ mạng của Tổng Công ty.

Bài liên quan