Nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên Đại học Kinh tế TP.HCM

Trong chương trình Nâng cao Chất lượng Dạy và Học, ngày 07-11/03/2005, CEMD tiến hành lớp học: "Viết và Sử dụng Tình huống trong giảng dạy". 20 giảng viên từ các trường đại học Kinh tế TP. HCM (6), Mở bán công TP.HCM (6), Công nghiệp TP.HCM (8) đã tham gia khóa học. Khóa học chú trọng vào việc phát triển kỹ năng giảng dạy bằng phương pháp tình huống - một phương pháp được chú trọng hiện nay ở nhiều trường đại học trên thế giới; và những kiến thức và kỹ năng để viết tình huống cho giảng dạy nhằm khắc phục tình trạng hiện nay trong giảng dạy ở các trường đại học là thiếu các tình huống hoặc chủ yếu sử dụng các tình huống của nước ngoài không phù hợp với môi trường kinh tế - xã hội của Việt nam. Lớp học còn giành thời gian để chia sẻ những kinh nghiệm, những thành công và khó khăn của các giảng viên khi sử dụng phương pháp giảng dạy bằng tình huống tại các trường đại học Việt nam.

Bài liên quan