Nghiên cứu và tư vấn Chiến lược Phát triển đến năm 2020 cho Tổng Công ty 28 - Bộ Quốc Phòng

Trong quá trình hội nhập hiện này, nhằm tranh thủ những cơ hội do quá trình hội nhập mang lại, đồng thời vượt qua những thách thức của khủng hoảng và biến động của nền kinh tế, CEMD hỗ trợ việc nghiên cứu và tư vấn chiến lược phát triển Tổng Công ty 28 - Bộ Quốc phòng giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn đến 2020. Với sự hỗ trợ về phương pháp và công cụ của CEMD, các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên đã tham gia trong quá trình phân tích, đánh giá, dự báo và hình thành lên chiến lược phát triển của Tổng Công ty cho giai đoạn 2011 – 2015. CEMD sẽ tiếp tục gắn bó với Tổng Công ty 28 trong quá trình tổ chức triển khai và thực hiện chiến lược này nhằm hỗ trợ Tổng Công ty 28 đạt đến Tầm nhìn, Sứ mạng đã vạch ra.

Bài liên quan