Phát triển Năng lực Giải quyết Vấn đề Sáng tạo và Năng lực Truyền đạt cho cán bộ lãnh đạo kinh doanh Công ty KLIV

Trong ba ngày 8-9-10 tháng 2 năm 2010, CEMD đã tổ chức khóa huấn luyện về Năng lực Giải quyết Vấn đề Sáng tạo và Năng lực Truyền đạt cho các cán bộ lãnh đạo kinh doanh trên toàn quốc tại Khu Du lịch Xanh tỉnh Đồng nai.

  • Trong năm 2009, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Hàn quốc (KLIV) đã có sự phát triển vượt bậc. Nhằm giữ vững và phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được và trong nỗ lực chuyên nghiệp hóa năng lực lãnh đạo của đội ngũ lãnh đạo kinh doanh, trong ba ngày 8-9-10 tháng 2 năm 2010, CEMD đã tổ chức khóa huấn luyện về Năng lực Giải quyết Vấn đề Sáng tạo và Năng lực Truyền đạt cho các cán bộ lãnh đạo kinh doanh trên toàn quốc tại Khu Du lịch Xanh tỉnh Đồng nai.
  • Với sự thành công của khóa học, các học viên khẳng định sẽ áp dụng những điều đã học để phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được trong việc phát triển kinh doanh và sẽ tiếp tục hợp tác với CEMD trong chuỗi phát triển những năng lực lãnh đạo cho đội ngũ lãnh đạo và quản lý công ty.

 

Bài liên quan