Phát triển Năng lực Kinh doanh và Quản lý cho cán bộ và nhân viên Công ty Mercedes - Benz - Việt Nam (MBV)

Nhằm đạt đến Tầm nhìn "là người dẫn đầu trong (1) Dịch vụ khách hàng, (2) Chất lượng, và (3) Đổi mới" Công ty Mercedes-Benz-Việt nam (MBV) đã và đang thực hiện những chương trình đào tạo cho cán bộ và nhân viên của mình. CEMD cung cấp các chương trình đào tạo về "Kỹ năng Bán xe Chuyên nghiệp," "Kỹ năng Tư vấn Dịch vụ" và "Những Kỹ năng Quản lý Hiệu quả" cho cán bộ nhân viên của MBV và các đại lý của MBV.

Bài liên quan