Tư vấn Hoạch định Chiến lược Phát triển cho Tập đoàn Tiên Phong (ITD)

Trong chương trình Tư vấn cho doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập và đặc biệt khi Việt nam gia nhập WTO, CEMD thực hiện việc hỗ trợ tư vấn cho Tập đoàn Tiên phong (ITD) hoạch định chiến lược phát triển để thực hiện một bước nhảy trong thời kỳ hội nhập như đúng khát vọng và tên của công ty: "Tiên phong". Tiếp cận tham gia (participatory approaches) được sử dụng để thực hiện việc phân tích môi trường và hình thành các phương án chiến lược. Đội ngũ lãnh đạo của Công ty đã tích cực tham gia và đóng góp rất hiệu quả vào quá trình này.

Bài liên quan