Tập huấn Phát triển Năng lực Giảng dạy cho Giảng viên Trường Cao đẳng Hải Quan

Từ ngày 19/2 đến ngày 23/2/2005, hợp tác với trường Cao đẳng Hải quan trong chương trình nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ công chức Hải quan, CEMD mở khóa đào tạo cho giảng viên của trường Cao Đẳng Hải Quan về "Viết chương trình môn học và Sử dụng tình huống trong giảng dạy". 25 cán bộ quản lý (bao gồm toàn bộ Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa) và giảng viên của trường Cao đẳng Hải quan đã hoàn tất khoá học.

Bài liên quan