Xây dựng Bản sắc tổ chức

Bản sắc của tổ chức (organizational indentity) là nền tảng để xây dựng và phát triển một công ty thành công. Các chiến lược phát triển, kinh doanh, và các hoạt động của bất kỳ một tổ chức nào cũng đòi hỏi phải xác định rõ bản sắc của tổ chức (bao gồm: tầm nhìn, sứ mạng, các giá trị cốt lõi, và các nguyên tắc cơ bản của tổ chức).

Văn hoá Tổ chức

Video url: 
See video
Syndicate content