Chiêm nghiệm Cẩn trọng (Critical Reflection) 2

Chiêm nghiệm: là việc tư duy cẩn trọng để liên kết các kinh nghiệm hiện tại với quá khứ để đưa ra một lược đồ tư duy có mối liên hệ chặt chẽ và phức tạp hơn. Chiêm nghiệm thường liên quan tới:
-          Sự phổ biến.
-          Sự khác biệt
-          Mối tương quan trước những yếu tố bề mặt.

Chiêm nghiệm Cẩn trọng (Critical Reflection)

Mục tiêu:
-          Nắm bắt được khái niệm: chiêm nghiệm và chiêm nghiệm cẩn trọng.
-          Xác định được các yếu tố cần thiết cho việc chiêm nghiệm.
-          Chỉ rõ được các biến ảnh hưởng để khuyến khích việc chiêm nghiệm.

Slideshow10

Hình ảnh slideshow: 

Slideshow10

Hình ảnh slideshow: 

Slideshow9

Hình ảnh slideshow: 

Slideshow8

Hình ảnh slideshow: 

Slideshow7

Hình ảnh slideshow: 

Slideshow6

Hình ảnh slideshow: 

Slideshow5

Hình ảnh slideshow: 

Slideshow4

Hình ảnh slideshow: 
Syndicate content