KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN ĐỘI - TEAM BUILDING SKILLS

Mục tiêu: Kết thúc làm việc với chủ đề này những người tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong việc:

 • Mô tả những đặc tính của báo cáo sứ mạng của đội và sử dụng các tiêu chí để phát triển những mục tiêu của đội một cách hiệu quả
 • Nhận dạng những giai đoạn phát triển của đội và sử dụng những vai trò thích hợp trong cấu trúc đội tại từng giai đoạn cụ thể
 • Giải thích sự năng động của những vai trò và nhận dạng được ngôn ngữ nhiệm vụ và quá trình như những chỉ báo của phong cách truyền đạt trong đội.
 • Nhận ra những trở ngại của việc truyền đạt trong đội thực hành những chiến lược cho việc nhận và đưa thông tin phản hồi nhằm cải thiện việc truyền đạt trong đội
 • Giải thích sự khác nhau giữa ra quyết định và giải quyết vấn đề và nhận dạng được quá trình phù hợp để sử dụng chúng trong đội
 • Quyết định nguyên nhân của các xung đột trong đội từ đó đưa ra chiến lược giải quyết những xung đột đó
 • Khuyến khích những đặc tính của đội tự quản
 • Phát triển đội và lãnh đạo đội một cách hiệu quả

Thời gian: 4 buổi

Chương trình:

 • Mục đích của đội
 • Các giai đoạn phát triển đội
 • Vai trò của các thành viên đội
 • Truyền đạt trong đội
 • Ra quyết định và giải quyết vấn đề
 • Quản lý xung đột trong đội
 • Lãnh đạo đội tự quản

 

.

Syndicate content