KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH - DECISION MAKING SKILLS

Mục tiêu: Kết thúc làm việc với chủ đề này những người tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong việc:

 • Áp dụng quy trình khoa học để ra những quyết định phức tạp

 • Nhận biết các nhân tố tạo ra các quyết định đúng và các quyết định sai

 • Xác lập các ưu tiên của các mục tiêu khi ra quyết định

 • Nhận dạng được những ràng buộc đối với những quyết định của mình & cách giải quyết

 • Phát triển các giải pháp quyết định & và lượng giá các quyết định

 • Thực hiện quyết định và lượng giá các kết cục

Thời gian:  2 - 4  buổi

 

Chương trình:

 

 • Ra quyết định khác với Giải quyết vấn đề

 • Phong cách ra quyết định

 • Thế nào là một quyết định đúng

 • Quá trình ra quyết định

 • Tổ chức thực hiện thắng lợi quyết định đề ra

.

Syndicate content